» Услуги «

Писменият превод представлява основа на нашата дейност. Да изберем точния преводач за Вашия превод е първата стъпка към успешното изпълнение на услугата, която предлагаме. Ето защо от изключителна важност е да категоризираме каква е спецификата на текста, има ли особени изисквания към превода и как точно да бъде извършен. За някои преводи съставяме екипи от преводачи с различна специализация, за да се постигне оптимална точност. Може да Ви бъде предложена и редакция на текста, ако преценим, че това е необходимо.

Ето основните категории преводи, които ние предлагаме:

• Официален превод - включва превод от заклет преводач;

• Превод и редакция - включва официален превод и в допълнение езикова редакция

• Специализиран превод - включва официален превод и редакция на термини, която се извършва от консултант-специалист

Различни видове документи, които могат да бъдат обект на превод:

- акт за раждане,

- брачно свидетелство,

- удостоверение за сключване на брак в чужбина,

- удостоверение за семейно положение и имотно състояние,

- удостоверение за развод,  идентичност на имена, смъртен акт,

- диплома, академична справка,

- уверение, пълномощно, декларация, препоръка,

- удостоверение за регистрация на фирма,

- решение на съд, банково удостоверение, свидетелство за съдимост,

- свидетелство за професионална квалификация,

-  служебни бележки, трудови и осигурителни книжки, военни книжки, договори, оферти, споразумения,  нотариални актове

- писма,

- автобиографии,

- молби, жалби,

- кореспонденция, включително кореспонденция в електронен формат

- рекламни материали

- уеб сайтове

- филми

Експедитивност е едно от нешата, с които се гордеем. Ето защо предлагаме:

- експресни преводи-в рамките на няколко часа, а така също и в рамките на един работен ден;

- бързи преводи-до няколко дни

- нормални преводи-по споразумение с клиента относно конкретните срокове.